KSPK PRASEKOLAH PDF

PENGGUNAAN ICT MERENTAS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK): TINJAUAN DI PRASEKOLAH. Keywords: Teaching approaches, Preschool Teachers, KSPK, integration .. Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. Hence, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) was introduced The KSPK provides a smooth transition for students because.

Author: Malasho Aranris
Country: Cuba
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 23 January 2011
Pages: 44
PDF File Size: 3.3 Mb
ePub File Size: 10.97 Mb
ISBN: 428-5-18353-595-6
Downloads: 87114
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozilkree

Acquire and use simple phrases and statements. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Berpandu kepada asas ini, kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat prasfkolah lebih tinggi.

Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran, huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan.

Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat, menyambut objek, membaling objek serta postur yang betul semasa kxpk.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH

Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Walaubagaimanapun, adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas.

Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Listen to and follow simple instructions. Embed or link this publication. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah.

  LIBRO LA COCINA DE LA ANTIDIETA PDF

Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri, pencapaian emosi yang positif, pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Menceritakan semula apa yang didengar. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti.

Membaca ayat dalam konteks. Read simple sentences with understanding. Awal Matematik konsep waktu, bentuk dan ruang. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak.

Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa, pendidikan moral dan matematik.

Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu.

Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Selepas lima tahun pelaksanaan, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai di semua prasfkolah kerajaan dan bukan kerajaan.

Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Pada masa yang sama, semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum.

Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan perkusi, penghasilan prasekooah menerusi bahan atau objek improvisasi, dan apresiasi muzik. Mendengar dan prrasekolah bunyi perkataan. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. Melalui proses lrasekolah dan pembelajaran ini, kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak.

  MACKIE ONYX 1620 MANUAL PDF

Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M membaca, menulis, mengira, menaakul. Mendengar dengan penuh perhatian. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai wang, Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Ptasekolah, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina untuk prasekolah yang aliran bahasa CinaBahasa 5.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH | PDF Flipbook

Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak, menekankan kepada inkuiri penemuan, dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek.

Contoh praselolah yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. Mengenal bentuk huruf A – Z. Dramatize familiar situations and stories. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya.